آری وقتی محتاج محبت باشیم . 
محتاج اعتماد و یا نگاه دیگری باشیم . 
هر نگاه او به دیگری یا ما را به خودمان بی اعتماد میکند یا حسودمان میکند !
پس بهتر است بیشتر حواسم به خودم باشد.