نمیتوانم حرف بزنم خدایا .. کمکم می کنی .. ؟

همیشه فرصتی برای شروع کردن وجود دارد در حالی که ما بیشتر به تمام کردن فکر میکنبم ...! 

از حرف زدن میترسم . و بیشتر حتی میدانم که حرف زدن در باره ی خیلی چیز ها که دوستشان دارم مرا در چشمان تو ضعیف تر میکند .

سرم از اضطراب درد میکند .. از بس سعیم را کردم که حرف بزنم ولی نشد !