کاش کمی با مزه تر بودم . 

و دوست تر . 

سیگار بکشم دوباره ؟ هنوز دو تا مونده .

نه .. شاید باید دنبال چیز طولانی تری باشم . 

شجاعت حرف زدن ندارم . و این حالم را بهم میریزد .

حرف بزن ... حرف بزن .. حرف بزن .