خواب دیدم کسی دارد خودش را میکشد.. کسی که به احساس بودنش در زندگی ام این روز ها به شدت نیاز دارم . و من هم داشتن به این مردن کمک می کردم !! 

داشتم آرام آرام سنگ ها را روی تنش قرار میدادم چون خودش از من خواسته بود ! 

من نمیتوانستم با او مخالفت کنم . نمی توانستم با او حرف بزنم ... .

وسط این سنگ گذاشتن ها بود که فریاد زدم .. بسه دیگه .. سنگ و انداختم و ازش خواستم بلند شه .

حس خوبی ولی بعد بیدار شدنم درم نبود !