تمام فیلم را بدون اینکه به چیزی فکر کنم .. یا چیزی بفهمم .. گریستم.
میدونم چی کار میخوام بکنم .
میدونم.
کمکم کن .