حتی سارا دیگر نمیتواند حالم را بهتر کند ... .
 زشته مرد که گریه نمی کنه .
آروم باش.
من گمشده ام جایی که فکر می کنم ..