احساس هایی که سه شنبه شب هفته ی پیش داشتم حالا همه یشان آرام شده اند.. 

راستش را بخواهی در تمام عمرم به یاد ندارم روزی به این اندازه آرام بوده باشم . 

به آن فکر کردم : 

انگار تمام هفته ی پیشش را دل احساسم به هم پیچیده باشد.. حالت تهوع داشت .. احساساتم بهم ریخته بودند .. احساساتی که خودم نباید اجازه میدادم به این میزان در زمانی که نباید با هم قاطی شوند و دلپیچه بگیرم. 

به هر حال اما آن جلسه شبیه بالا اوردن همین احساس ها بود.. 

نمیدانم تا به حال این حس را تجربه کرده اید یا نه اما بعد از مدتی حالت تهوع ، بالا اوردن حس رهایی زیادی به شما میدهد .. انگار دارید پرواز میکنید.

حالا هم همین حس را دارم . آرامم . 

برای خودم هدف گذاشته ام . چیزی که مدت ها بود از خود دریغ کرده بودم .

ممنونم از کسی که بی آنکه قضاوتم کند .. به حرف هایم گوش کرد و اجازه داد بالا بیاورم .

شکر