چیزی در من همیشه دوست دارد خود را پایین بکشد .. 

ساده تر باشد . دوست داشتنی تر باشد .

انگار او فکر میکند هرقدر ضعیف تر باشد بیشتر در کنارش هستند و کمکش میکند .. !

نمی دانم چقدر این فکری که در مورد خودم میکنم الان درست است .. اینکه دارم باز خودم را خراب میکنم جلوی خودم تا با این ضعیف بودن از سختی های زندگی فرار کنم ... توجیه کنم کار هایم را به راحتی ... 

یا نه این حرف ها واقعا درست هستند .

آه می ترسم از این همه مواجهه با خودم .

ولی میدانم آخرش خودم را بهتر میشناسم ...