سعی من بر بودن است ... به هر نحوی . به هر صدایی . 

انگار هرجایی که قرار میگیرم می خواهم مخالف باشم .. و این مخالف بودن را هم حتی با هر دلیل منطقی ای که دستم برسد توجیه می کنم ! 

اما دلیل این همه میلم به صدا چیست ؟

امروز دوستی سر موضوعی به من گفت زود جبهه میگیری .. راست هم میگفت . 

اصرارم بر بودن را فهمیدم از کجا نشیت میگیرد .. 

اینکه خودم را قبول ندارم . 

همین قدر ساده ... .