باید صبر نشان دهم و نه اینکه به هر بهانه ای به گوشه ای بخزم ...

الان دارم دنبال چیزی که به آن علاقه دارم میگردم . 

همیشه اولش که شروع میکنی پر از شوق و انرژی هستی .. اما بعد از کمی بهم میریزی و دوست داری از کار فعلی ات فرار کنی .. 

اما آیا این همان کاری نیست که همیشه میگردی.. 

آیا قرار است این بار نتیجه ی این کارت تفاوتی بکند ؟

نه . همان است به صورتی دیگر .