ماندنم در اینجا .. وقتی حواسم به خودم هم نیست فقط حالم را بدتر میکند ... .