قرار بود طبق برنامه ام امروز بروم استخر .. 

برای افزایش برنامه ی شاد. اما سرم درد گرفت و منصرف شدم .. به همین سادگی! 

شاید باید در این تغییر این چند وقته یک چیز جدید قرار دهم .. اینکه لازم نیست به همه چیز فکر کنم .. به همه چیز به تنهایی.

ذهنم درد میکند گاهی از این همه تصمیم گیری ای که در طول روز بر خودم تحمیل میکنم ...