من فکر میکنم هیچ وقت نیابد آنقدر عوض شد که دیگر نتوان عوض شد ... 

میدانم گزاره ای نیست که بگویم و کسی عمل کند .. شاید حتی بتواند عمل کند .. 

اما گاهی وقت ها شکستن بعضی چیز ها برای همیشه است .. از دست رفتنشان برای همیشه است .. 

جوری که دیگر حتی اگر بتوانی هم از دوباره چیز های خوب  را بخواهی ... نخواهی اصلا که بخواهی . 

بنابرین حرفی که انجامش ندادم همین چند دقیقه پیش این بود که سعی نکنید بد باشید .. حتی اگر فکر میکنید این بد بودن آرامتان میکند. 

شابد روزی دیگر اصلا میل به یک لحظه خوب بودن را هم نداشتید .