امشب خیره به عکسی بودم که زمانی فکر میکردم تنها چیز مهمیست که در زندگی ام وجود دارد .

عکسی که همچنان وقتی در سختی می افتم .. فکر کردن به آن مرا نجات می دهد . 

راستش اصلن الان آمده ام اینجا که بگویم که این عکس این بار هم حال مرا بهتر خواهد کرد . 

آری باز هم خوب خواهد کرد .