اواسط تابستون موزیک ویدیو ی ابر می بارد از همایون شجریان رو دیدم و تا یک هفته مداوم فقط همون رو میدیدم ... 

یک لحظه ای وجود داره توی این موزیک ویدیو که توی ماشین نشستن و برای بار دوم دختری محو روبرویش میشود . 

همین لحظه باعث شده بود دومین چهره ای که تصمیم گرفتم بکشم  او باشد .

محو شدن آگاهانه .

نقاشی هنوز خیلی کار دارد ... و هنوز چیز زیادی یاد نگرفته ام .

اما باید امشب که شب یلداست می گذاشتم :)

رعنا آزادی ور :