مدتیست چیزی خیلی ساده را از دیگری می خواهم .. میخواهم زندگیش را با کاری که هر روز ضعیف ترش می کند پر نکند .. آرام تر باشد . 
اما خودم نمی توانم آرام باشم و روبروی مشکلات زندگی ام بایستم .. . نمی توانم . 
هر باری که شکست خورده ام .. باز میگردم به خودم و از خودم تعجب میکنم از اینگونه بودن .. از به این میزان کنترل ناشدنی بودن خودم ... 
آن فرد دیگر هر روز خود را ضعیف تر می بیند و فکر میکنم از کسانی هستم که می توانم به او کمکی بکنم ..
اما با چه رویی که همان کاری را که اون میکند .. من به شکلی دیگر در زندگی خودم میکنم نه ؟!