از چهار شنبه ی هفته ی پیش... جدای از اینکه هنوز چهار شنبه هاییست که تنها نبودن سین است که برایم تکرار میشود . دلم گرفته بود .
چرا اما دقیقا چرا ؟
از پس آن حرف سین که هیچ شباهتی صالح جان هیچ شباهتی ... با خودم تصمیم گرفته بودم تنها باشم و با این تنهایی به آن شکلی که به خودم کنار بیایم ..
 بهتر است بگویم نه اینکه این روزها تنهایم که نه .. بیشتر از هر بازه ای عمرم این سرعت دوست یابی پیدا کرده ام در این بازه .. اما باز هم در مورد تاثیر گذار ترین دوست این روز ها سعی کردم که تاثیر گذار نباشد . شاید به این دلیل که احساس کردم آنگونه نیاز دارم مرا بفهمد نمیفهمد ... 
درست است من احمق بوده ام بازه ی زیادی ... اما کسی میداند اصلا چرا به این میزان حواسم پرت بوده است ؟!! 
باید حق قضاوت در مورد خودم را به همه بدهم . خیلی وقت است اینگونه ام . 
اما این تاثیر گذار ترین ... عمیقا همه چیزش تاثیر گذار است .
 تابستان گاهی به همان اندازه که غمگین بود غمگین بودم برایش .. دوست داشتم شاد ببینمش اما نبود و نمیتوانستم کاری کنم ..
دور شویم از آن روز ها چند ماهیست که که میکنم میدانم چیست و قرار است به چه چیزی ختم شود ... 
در مورد نقاشی ام میدانم که چقدر حالم را خوب می کند .. و میداند . 
اصلا همین دیشب رفتم به پارکی که ۸ ماه پیش برای اولین بار سین را به من معرفی کرد . 
دارم با خودم حرف میزنم انگار ...
به نظر می رسد این روز ها آنقدر خودم و هدفی که این روز ها به من جهت میدهد را آنقدر که لازم است قبول ندارم که حرف های این تاثیر گذار ترین گاهی اوقات خیلی حالم را بد می کند .
یک روز به سین گفتم که ۲ ساعت در کنار این تاثیر گذار ترین قدم زدیم بی آنکه کلامی رد و بدل شده باشد . 
و بعد که از دلیلش پرسید به او گفتم آنقدر باهوش نیستم که بتونم دیالوگ با کسی داشته باشم ... انگار نهایت توانایی من همین مونولوگی هست که در اینجا با شما دارم :) بیست دقیقه بود که از او خواهش کرده بودم حرفی نزند . 
راستی راستی خیلی دلم برای دیدنش تنگ شده است .. این تنها دل تنگی ایست که میدانم نه آنقدر شدت دارد که به کسی آسیبی برساند و نه آنقدر ضعیف است که بی معنی باشد ... 
شبیه یک شعله ای که هیچ وقت .. حتی در خواب هایم از میان نمی رود تمام وجودم را تا زمانی که نمیدانم کی باشد گرم خواهد کرد..
حرف های این بارم فقط حرف زدن با خودم بود . 
بار هم به همان پارک خواهم رفت .. 
همه ی دوستی ها خوب نیستند.. شاید هر دوست داشتنی هم خوب نباشد .. اما بعضی دوستی ها را باید با تمام وجود دوست داشت .. .