همیشه تو را مس‍یول دانسته ام .. تویی که نیستی ..  تویی که به خودم قبولانده ام نبودنت تنها عاملیست که در بد شدن حال من نقش دارد . 
اما به راستی زمانی که تو نبوده من به دنبالت کجا ها را گشته ام ؟ 
جز خانه ی غمی که حرف هایش تکراریست .