به پیش من که می نشینی حواست به دروغ هایی که با لبخندم به تو میزنم باید باشد ... 

باید باشد .

میدانی .. کنار من باش . 

اما به این حرفم که میگویم خوبم و نیازی به کمک تو ندارم ... هیچ وقت گوش نده .