من فکر میکنم ما وقتی نمیتوانیم رشد کنیم ... فقط بخاطر تغییر کردن میرویم و خود را نابود می کنیم .

و بعد از آن نه توان عذر خواستن از خودمان را داریم .. نه دیگران . 

هیچ وقت فکر نمی کردم عذر خواستن به این میزان سخت باشد .

سین .

او درست فکر می کرد .. همیشه .

برای همین  هنگام دیدن او حرفی برای زدن ندارم .

نقاشی اش را دوست دارم .