تصمیم گرفتم این دو هفته را خوب باشم تحت هر شرایطی :) 

تصمیم گرفتم :)