به آرامی ... به بی تلاطمی و سکوتی که برای خودم انتخاب کرده ام .. 

و از جایی به بعد او مرا انتخاب کرد .

نقاشی رو به اتمام است و این هفته قرار است نقاشی را برایش ببرم . 

از خودم میپرسم چه حسی دارم که ۷ ماه هر لحظه به فکر این نقاشی بوده ام و حالا دارد تمام میشود .. 

چه دارم از خودم به او گفتن ؟

بهتر شده ام ؟