یک کرم زشت و کثیف درون هر موجود و 

انسانی خفته است...

خم شوید و آهسته به این کرم بگویید:


"دوستت دارم"


در همان دَم بر پشت این کرم بال هایی

می رویند و او به پروانه تبدیل

می شود...


نیکوس کازانتاکیس .. 

در جستجوی راه حق