خیلی وقت است نمی توانم با خودم سخن بگویم . 
ما با هم بیگانه شده ایم . 
دیگر او مرا به آن شکلی که قبل تر بود نمی شناسد . 
و باور ندارد که برای ...
باید به خودم قولی دهم .
نباید سخت بگیرم .