همیشه فرصتی برای شروع کردن می توان یافت، در حالی که ما اکثر اوقات به تمام کردن فکر می کنیم…!

یاستین گوردر

راست میگوید همه اش به حجم وسیع کاری که میتوانم شروع کنم فکر میکنم و در نهایت به کاری از پیش نمی برم .. 

نگاه میکنی .. ؟ 

از تمام این ها بگذریم احساس میکنم بیش از آنچه لازم است به دیگران... به کسانی که به صدایشان نیاز دارم.. وابسته شده ام .

حال و هوای امروزم ولی جوری هست که با آن کنار بیایم .