امروز مانند کل هفته ی گذشته بی حوصله بودم و از صبح تا شب را به بی کاری میگذراندم . بی کاری ای که جز این که حالم را از خودم بهم بزند نتیجه ی دیگری نداشته است . 
هر روز اما چیزی در این دنیا سعیش را برای تغییر من میکند . 
امروز مثلا یک عدد فیلم خوب دیدم !
GIRL INTRUPTED 
دختر از هم گسیخته . 
ی فیلمه در رابطه با بیمار های روانی بالینی . خیلی فیلم قوی ای بود . الان حوصله اش نیست اما بعدا حتما باید درباره اش بنویسم .
یک جمله اما در توصیف آن اینکه ما بیماری را انتخاب میکنیم تا ضعف خود را توجیه کنیم .