بغض.. همراه همیشگی من در این روز ها.

از تمام زندگی ام.. از تمام هفته ام به چهارشنبه ها فرار میکنم .

به روز هایی که کسی روبرویم مینشیند و به حرف هایم گوش میدهد . آنچنان که برایش اهمیت دارم .

دلم گرفته باز و .. 

و از تکرار نوشتن این جمله برای خودم خسته شده ام.

تنهایی ام رنگ سکوتی حتی با خودم گرفته .. دارد میسازدم اما.. دلم میگیرد گاهی .