دست خودم نیست .

این چند وقته تحمل هیچ نظر مخالفی را ندارم .. از ته مانده ی وجودم با تمام وجود دفاع میکنم . و وقتی نمی توانم حرفی را که باید بزنم بهم میریزم و هیچ چیز دیگر نمی تواند آن را درست کند . 

سروش می گوید عصبانی شدن تو معمولا هیچ قاعدع ی قابل دریافتی ندارد .. راست میگوید .