من باید 

انتخاب 

کنم ... 

یک بار برای همیشه ی بودنم کافی نیست .. من مداوم باید انتخاب کنم . 

اما 

باید 

انتخاب کنم .

نه اینکه درون بی تصمیمی بمانم و بگذارم زندگی به آرامی مرا با وضعیتی روبرو کند که هیچ لذتی از آن نمی توانم ببرم