با تو حرف بزنم یا نه ؟

ای تاثیرگذار ترینی که همیشه با نگاه کردن به تو حس بدی در مورد خودم پیدا میکنم ... 

ای که هر بار حرف زدنم با تو به تحقیر خودم می انجامد . 

ای که هر بار که سر درد دارم به خاطر این است که تحقیرم کرده ای.

ای که در مقابل تو هنوز هم خودم را گناه کار می دانم .

چه کنم ؟

با من کاری کرده ای که حتی پرسیدن سوالی راجب کاری که وظیفه ات است مرا سخت می آید .. حالم بهم میخورد از خودم از تو سوال بپرسم .

 چه کنم تاثیر گذار ترین ؟

تاثیرت را کم کنم ؟

میشود ؟

این روز ها به این فکر میکنم ۲ ماه بعد روبروی سین تنها شکست خورده ام حاضر است و بس ..

حتی با او هم نمی شود حرف زد .. شرم دارم هنوز سین جان .