فکر کنم قضاوت می کنیم تا مطمین باشیم :) تا آرامش بگیریم .

بیش از هر وقتی این روز ها دوستانی دارم . ولی نزدیک ترینشان انگار تنها از اذیت کردن من لذت می برد :))