۶ ماه و نیم گذشته ...

و حال که زمانش رسیده نمی توانم کاری بکنم 

دوست داشتم نقاشی پر از احساس باشد .

پر از احساس اینکه کسی روزی به من کمک کرده است و من با این کار دوباره لبخند او را .. 

اینکه او می بیند بهتر شده ام . 

اما نمی شود . 

دوستی میگفت بعضی کار ها را باید شروع کنی فقط ... بدون اینکه فکر کنی حوصله نداری .. با هرچی .

نمی دانم . قلم نقاشی را که به دست بگیرم شاید حس کنم اجساسی در آن لحظه ندارم ... و همه چیز را خراب کنم . 

باید ادامه دهم به آن در این حال آیا ؟